Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406835 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี  09/07/2015 13:25 น.

                                                                                                            แผนปฏิบัติการประจำปี

๑. อุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองของโลก  เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียง สำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตน และครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

             หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ดังนี้

๑. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาความรู้และคุณธรรมเป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย

๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทยให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริตมีความมุ่งมั่นขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัวชุมชนสังคมไทยและสังคมโลก

๓. หลักแห่งความเสมอภาคคนไทยทั้งปวงมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า๑๒ปีอย่างทั่วถึงเท่าเทียมควบคู่ไปกับความมีคุณภาพโดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม

๔. หลักการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐

๕. หลักแห่งความสอดคล้องอุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสอดคล้องกับสารบัญญัติต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๔๒และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่๒) พุทธศักราช๒๕๔๕นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานอุดมศึกษา

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo