Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406801 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย  04/12/2014 09:44 น.

พันธกิจของสถานศึกษา

ข้อที่ ๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้นำทางวิชาการ

ข้อที่ ๒  พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ข้อที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ ๔  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ ๕  ส่งเสริมนักเรียนศึกษาพระธรรมวินัย  และบาลี

ข้อที่ ๖  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน

ข้อที่ ๗  พัฒนาโรงเรียนให้มีการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เป้าหมายของสถานศึกษา

ข้อที่ ๑     ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้นำทางวิชาการ

ข้อที่ ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ข้อที่ ๓   ผู้บริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ ๔  ศักยภาพผู้เรียนพัฒนาสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ ๕  นักเรียนได้ศึกษานักธรรม  และบาลี

ข้อที่ ๖  โรงเรียน นักเรียน  ร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ข้อที่ ๗  โรงเรียนมีการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo