Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406830 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน  09/07/2015 11:52 น.

 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 )

3.1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งสิ้น        ๑๐๒  รูป

3.2  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น                ๑๗๐  รูป จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง

พระภิกษุ

(รูป)

สามเณร(รูป)

รวม

(รูป)

ม.1

-

๔๕

๔๕

๔๕

ม.2

-

๔๕

๔๕

๔๕

ม.3

-

๒๔

๒๔

๒๔

ม.๔

-

๒๖

๒๖

๒๖

ม.๕

-

๒๕

๒๕

๒๕

ม.๖

-

รวมทั้งสิ้น

-

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

3.5 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับนักเรียน

3.5.1 จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   148    รูป

3.5.2 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก / ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   148   รูป

3.5.3 จำนวนนักเรียนที่มีความ บกพร่องเรียนร่วม     -     รูป คิดเป็นร้อยละ    -

3.5.4 จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา    -      รูป คิดเป็นร้อยละ    -

3.5.5 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลืองพิเศษ    -   รูป คิดเป็นร้อยละ    -

3.5.6 จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ    -     รูป  คิดเป็นร้อยละ    -

3.5.7 จำนวนนักเรียนต่างชาติ     -       รูป  คิดเป็นร้อยละ    -

3.5.8 จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)     -     รูป คิดเป็นร้อยละ -

3.5.9 สถิติขาดเรียนต่อเดือน ปีการศึกษาที่ผ่านมา    -     รูป คิดเป็นร้อยละ -

3.5.10 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น     -    รูป คิดเป็นร้อยละ    -

3.5.11 จำนวนนักเรียน ที่จบหลักสูตร

ม.3      จำนวน  2๔ รูป  คิดเป็นร้อยละ 100

ม.6      จำนวน    ๕ รูป  คิดเป็นร้อยละ 100

3.5.12 อัตราส่วนนักเรียน : ครู   20 : 1

3.5.13 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการตามสมณวิสัย ที่โรงเรียนกำหนด1๗๐รูปคิดเป็นร้อยละ87.05

3.5.14 จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าอาวาส 

148รูปคิดเป็นร้อยละ87.05

3.5.15 จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน148รูปคิดเป็นร้อยละ87.05

3.5.16 จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในประเทศ170รูป คิดเป็นร้อยละ          100          ต่างประเทศ     -   รูป คิดเป็นร้อยละ      -        

3.5.17 จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ148รูปคิดเป็นร้อยละ87.05

3.5.18 จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ  ด้านการคิด ตามที่กำหนด       ในหลักสูตรของโรงเรียน 148รูปคิดเป็นร้อยละ87.05

3.5.19 จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรของโรงเรียน148รูปคิดเป็นร้อยละ87.05  

3.5.20 จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบสนามหลวง แผนกธรรม และสนามหลวง แผนกบาลี

(1) แผนกธรรม

นักธรรมชั้นตรี๓๙          รูป คิดเป็นร้อยละ6๖.๓๐ ของจำนวนเข้าสอบ

นักธรรมชั้นโท๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ๗๔.๘๐ ของจำนวนเข้าสอบ

นักธรรมชั้นเอก   ๔๖รูป คิดเป็นร้อยละ๗๘.๒๐      ของจำนวนเข้าสอบ

(2) แผนกบาลี

ประโยค 1-2     ๙๓ รูป คิดเป็นร้อยละของจำนวนเข้าสอบ

ป.ธ. 3            ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละของจำนวนเข้าสอบ

ป.ธ. 4            รูป คิดเป็นร้อยละของจำนวนเข้าสอบ

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo